sobota, 31 grudnia 2011

Upłynął Rok 2011

Dzisiaj kończy się 2011 rok. Był to jeden z najtrudniejszych w działalności naszego samorządu - rok wyborczy, w którym  nowo ukształtowane władze lokalne na nowo definiowały postawione cele, a dokonane rozstrzygnięcia nie zawsze spotykały się z powszechną aprobatą. Przez cały niemal rok słychać też było echa ubiegłorocznej kampanii wyborczej, zwłaszcza że jesienią odbyły się też wybory parlamentarne, które nie pozostają nigdy bez wpływu na sprawy samorządowe.
Dla samorządu powiatowego istotne stały się nie tak ostre we wcześniejszych okresach dylematy związane z nałożonym ograniczeniami finansowymi, które powodowały, że niejeden raz zastanawialiśmy się na posiedzeniach Zarządu, Rady Powiatu czy też jej Komisji nad ograniczeniem przyjętego wcześniej planu inwestycyjnego - realna stawała się nawet rezygnacja z zakwalifikowanych już do realizacji projektów unijnych, tym bardziej że ich koszty okazywały się ostatecznie znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano. W tym kontekście koniec roku okazał się bardzo pomyślny - udało się bowiem, mimo wielu trudności zrealizować i rozpocząć wszystkie planowane na ten rok inwestycje  i szczęśliwie ominąć "rafy", które jak nigdy wystąpiły w tracie ich realizacji. I tak dokończone zostało zabezpieczenie osuwiska na granicy Wysokiej Strzyżowskiej i Węglówki, wykonaliśmy szereg zadań związanych z likwidacją zniszczeń powodziowych i osuwiskowych na wielu odcinkach dróg, pomyślnie ostatecznie zrealizowaliśmy największe  inwestycje drogowe, w tym te wielomilionowe, jak przebudowa dróg Strzyżów - Grodzisko - Zawadka, Kalembina - Niewodna - Różanka, Pstrągowa - Nowa Wieś, gruntownie zmodernizowane zostały kolejne dwa mosty na Wisłoku - w Babicy i Jazowej, przygotowane zostały też nowe projekty. Udało się znaleźć brakujące środki na realizację tych zadań, pomogło nam też przekazane wsparcie z budżetów gmin, po raz pierwszy też w wypadku trzech inwestycji musieliśmy zerwać umowy z wykonawcami, powtórzyć odpowiednie procedury w celu wyłonienia innych, aby zrealizować w terminie zakładany harmonogram i skutecznie rozliczyć zewnętrzne dofinansowanie. 
Do tradycyjnie największych wartościowo inwestycji drogowych dołączyły w minionym roku przygotowane wcześniej inwestycje oświatowe - m.in. udało się dokończyć budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu i w ochronie zdrowia - SP ZOZ zakończył dwa projekty w obiektach szpitalnych - termomodernizację i rozbudowę poszczególnych części Szpitala. Rozpoczęte zostały nowe duże projekty wykorzystujące środki z Unii Europejskiej, tj. rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Wiśniowej i budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie, harmonijnie wdrożone zostały też mniejsze projekty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym m.in. kolejny etap technologii informatycznych w Starostwie Powiatowym. Co szczególnie cieszy udało się ostatecznie objąć pomocą niemal wszystkie osoby i rodziny z naszego terenu dotknięte klęską osuwisk, w czym szczególną rolę do spełnienia miały samorządy gmin, ale również odpowiednie służby powiatowe. Nie oznacza to oczywiście, że problem ten został całkowicie rozwiązany, czy że wszyscy są w pełni zadowolenie z udzielonej pomocy - wydaje się jednak, że do rozwiązania pozostało jeszcze stosunkowo niewiele spraw, dotyczących zdarzeń z 2010 r., które dotknęły wielu rodzin na naszym terenie.
Pod względem inwestycji, wykorzystywania środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej nasze działania zostały dostrzeżone na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim- samorząd powiatowy w Strzyżowie uzyskał wysokie oceny w prestiżowch konkursach i rankingach regionalnych i krajowych. Ostatecznie wydatki inwestycyjne budżetu powiatu sięgnęły w tym roku 37% wydatków budżetu powiatu, co jest jednym z najwyższych wyników w skali całej Polski i regionu. Pamiętać jednak należy, że na realizację projektów inwestycyjnych musimy - oprócz środków zewnętrznych - dołożyć także tzw. "wkład własny", który w sytuacji naszego samorządu możliwy jest do uzyskania tylko z kredytów bankowych lub podobnych źródeł. Dlatego też wzrosło w minionym roku zadłużenie naszego powiatu do ok. 30% dochodów.
Zrealizowane inwestycje wyznaczyły niepodważalne i pozytywne efekty działań przeprowadzonych, które oczekiwane były przez lokalne społeczności nieraz przez wiele dziesięcioleci, ich znaczenie też mieć będzie taki horyzont czasowy. Nie był to jednak rok samych sukcesów. Poprzez decyzje władz centralnych wszystkie samorządy powiatowe dysponowały w 2011 r. znacznie mniejszymi środkami na pomoc dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, co skutkowało mniejszym zakresem wsparcia, zaostrzeniem kryteriów dostępu do tych środków i w konsekwencji zawiedzionymi nadziejami wielu osób na przynajmniej chwilowe znalezienie pracy, niezwykle trudna okazała się sytuacja SP ZOZ w Strzyżowie, co spowodowało konieczność określonych decyzji kadrowych, ale także wprowadzenie programu naprawczego, którego realizacja stwarza perspektywę uratowania tej jednostki, opartego m.in. na poręczeniu przez nasz samorząd kredytu bankowego dla ZOZ. Po raz pierwszy też okazało się, że projekty realizowane z udziałem środków unijnych są niezwykle sformalizowane, a popełnienie nawet drobnych - wydawałoby się - błędów formalnych skutkuje nałożeniem nieprzewidywanych wcześniej tzw. korekt finansowych i zmniejszeniem ostatecznych kwot dotacji. Doświadczyło tego już wiele samorządów w naszym regonie i w Polsce, w tym nasz, budzi to też istotne obawy na przyszłość - na ile tego typu podejście pozwoli nam jako krajowi skutecznie wykorzystać środki UE, skoro tak drakońskie konsekwencje mogą spotkać każdego beneficjenta do 5 lat po realizacji projektu. Nie udało się też uzyskać jednolitego finansowania dla mieszkańców naszych domów pomocy społecznej wg ponoszonego kosztu utrzymania, który pozwoliłby na wzrost wynagrodzeń pracowników w tych jednostkach.
Zaskoczeniem z kolei było dla nas stosunkowo wysokie na obszarze powiatu wykonanie dochodów z podatku od osób prywatnych, które okazało się znacznie wyższe od średniej dla powiatów w Polsce.
Druga połowa roku upłynęła na realizacji wyznaczonych zadań, ale od tego czasu narasta ogólna atmosfera obawy o skutki kryzysu finansowego w Europie na sytuację naszego kraju, dochodów budżetu Państwa, a także sytuacji budżetów samorządowych. Minister Finansów uzgadnia ze stroną samorządową kolejne posunięcia ograniczające możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, co budzi obawy  co do sytuacji finansowej również samorządu powiatowego w Strzyżowie w przyszłym roku, tym bardziej, że już podjęte decyzje - chociażby o zwiększeniu składki rentowej, wprowadzenie ustawy o pieczy zastępczej i pomocy rodzinie skutkować będą nowymi wydatkami w budżetach samorządowych bez zapewnienia na ten cel nowych źródeł dochodów. Aktualne są zapowiedzi ograniczenia działalności ważnych na szczeblu lokalnym instytucji państwowych jak Sąd Rejonowy i Prokuratura, które odnoszą się niestety także strzyżowskiej prokuratury i sądu. 
Wszystko to nie nastraja optymistycznie do zdarzeń, jakie czekają nas w nowym 2012 r. z samorządowej perspektywy. Mimo wszystko jednak wiemy przecież, ze były czasy trudniejsze i jako społeczność potrafiliśmy sobie poradzić także z ówczesnymi trudnościami. Sądzę więc, że podobnie będzie w przyszłym roku. Życzę więc wszystkim mieszkańcom naszego powiatu przede wszystkim zdrowia, które daje siłę do pokonywania codziennych trudności, Bożego błogosławieństwa w rodzinach i w pracy zawodowej, spełnienia planów i zamierzeń oraz trwania przy tych wartościach, które zawsze uważaliśmy za najważniejsze. Wszystkim przyjaciołom, Państwu Radnym, członkom Zarządu Powiatu, samorządom z naszego terenu, instytucjom publicznym, Dyrektorom i pracownikom naszych jednostek, instytucjom współpracującym z naszym samorządem serdecznie dziękuję za wykonywaną pracę, okazywaną życzliwość i pomoc w minionym 2011 Roku i proszę o podobne działania w Nowym 2012 Roku. Także w trudniejszych warunkach, jakich spodziewamy się w rozpoczynającym się roku, jesteśmy bowiem zobowiązani działać w jak najlepszej wierze dla dobra wspólnego.

sobota, 8 października 2011

Oddanie do użytku mostu w Jazowej

Z inwestycjami samorządowymi jest różnie... Teoretycznie wydawałoby się, że są one właśnie tą "solą" pracy samorządowej, że na nie najbardziej oczekujemy, że ich realizacja jest także wspierana przez aprobatę mieszkańców. W praktyce wygląda to jednak nierzadko inaczej. Najpierw trzeba znaleźć środki finansowe, bo najczęściej nasze budżety zupełnie nie przystają do wielkości finansowych potrzebnych do przeprowadzenia prac. Gdy już uda się wcielić w życie pomysł, który rozwiąże ten problem, to jeszcze okazuje się, że specyficzne kryteria danego programu powodują przeróżne piętrzące się nieraz trudności, następnie spełnienie wymogów prawnych, finansowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego i niełatwa już sama realizacja inwestycji w terenie. W każdą inwestycję w ten sposób zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, a kolejne etapy jej wdrożenia wymagają nie lada wysiłku.
Tym bardziej więc cieszy efekt końcowy - gdy po pokonaniu wszystkich trudności możemy cieszyć się, że udało się wykonać coś, co jest trwałym wkładem naszego samorządu w rozwój powiatu, w życie naszej społeczności. Taką właśnie przyjemność mieliśmy, oddając do użytku gruntownie zmodernizowany most na rzece Wisłok prowadzący z Wiśniowej do Jazowej. Inwestycja realizowana wspólnie z mostem w Babicy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za kwotę ok 4,5 mln zł spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jest to bowiem niewątpliwie przedsięwzięcie historyczne - dotychczasowy most, którego konstrukcja sprzed 50 lat nie pozwalała na jego bezkonfliktowe funkcjonowanie w dzisiejszych realiach komunikacyjnych został gruntownie przebudowany przez oddział rzeszowski firmy SKANSKA wg projektu pracowni PROMOST. Wszystkie zadania w ramach tej inwestycji realizowane były na zlecenie Zarządu Powiatu, jako inwestycja samorządu powiatowego w Strzyżowie. Od ubiegłego tygodnia funkcjonuje więc w tym miejscu naszego powiatu nowy, jak mówią mieszkańcy "piękny" most, który po poprawie podpór, położeniu nowej konstrukcji nośnej, zamontowaniu barier, uregulowaniu i zabezpieczeniu brzegów Wisłoka a także  wyrównaniu podjazdów stanowi już obiekt docelowy, mogący przenosić znaczne obciążenia. Mamy nadzieję, że przez długie dziesięciolecia będzie harmonijnie służył użytkownikom - z taką intencją też prosiliśmy Księdza Proboszcza Parafii w Wiśniowej o poświęcenie obiektu. 
Na otwarciu byli z nami członkowie Rady i Zarządu Powiatu, przedstawiciele wykonawców, samorządu Gminy Wiśniowa, naszych jednostek, ale co nas ucieszyło - także samych mieszkańców na czele z Panią Sołtys. W ten sposób podobnie jak rok temu w Kobylu, podczas niezapomnianej uroczystości, gdy otwieraliśmy wówczas przebudowany most - sama uroczystość w Jazowej zyskała wymiar nie tylko techniczny i samorządowy, ale również społeczny - a to najbardziej cieszy, bo przecież taki jest sens naszej pracy w samorządach - jesteśmy dla mieszkańców, pracujemy dla naszej społeczności.
Most w Jazowej jest kolejnym, gruntownie przebudowanym tego typu obiektem w naszej sieci drogowej. Taki cel nakreśliliśmy w przyjętej w 2002 r. Strategii rozwoju powiatu, uznając, że obok modernizacji dróg przebudowa mostów i ich dostosowanie do współczesnych standardów jest niezwykle istotnym elementem dla funkcjonowania naszej wspólnoty powiatowej i rozwoju gospodarczego naszego terenu. Do tej pory udało się przebudować wiele takich obiektów o różnej wielkości w całym powiecie, w tym największych: w Dobrzechowie do Wysokiej Strzyżowskiej, w Kobylu, w Markuszowej, w Gwoźnicy, w Pstrągowej, w Bliziance, Konieczkowej, Grodzisku i in. Dla tego celu zaangażowaliśmy środki pochodzące z budżetu państwa, Unii Europejskiej, z budżetu naszego samorządu, nierzadko przy wsparciu samorządów gminnych. W większości były to inwestycje oczekiwane od wielu dziesięcioleci, jednak dopiero teraz podjęte przez nasz samorząd. Nie wszystkie obiekty mostowe w naszej sieci drogowej udało się przebudować - ciągle wiele tego typu obiektów oczekuje na modernizację. Chcemy sukcesywnie podejmować te zadania - choć przyszły niełatwe czasy - na samorządy nałożono nieznane wcześniej ograniczenia, związane z możliwością zadłużania się nawet na realizowane projekty rozwojowe, szczegółowe kontrole projektów unijnych skutkują nakładaniem kar finansowych, a mimo deklarowanej przychylności, w wielu przypadkach samorządy wskazywane są z jednej strony jako podmioty, które mają realizować nowe zadania bez przekazania na ten cel środków finansowych, a z drugiej jako odpowiedzialne za powiększający się deficyt sfery publicznej. Mimo wszystko jednak przygotowujemy kolejne zadania i mamy nadzieję, że tak jak dla mieszkańców Jazowej i Wiśniowej uda nam się je przekazać także dla mieszkańców innych naszych miejscowości.

wtorek, 2 sierpnia 2011

Letnie przesilenie

Może wreszcie przestanie padać. Patrzymy zapewne z nadzieją za okno, licząc na powrót lata. Po deszczowym lipcu chciałoby się zakosztować prawdziwych wakacji, ale ostanie tygodnie nas nie rozpieszczają pod tym względem. Rok temu mieliśmy w powiecie niespotykaną klęskę osuwisk, zagrożenie powodziowe, lokalne podtopienia. Teraz na szczęścia nie ma tych zdarzeń aż na taką skalę, ale ziemia już mocno nasiąkła - zboża czekają na żniwa,   obiekty turystyczne i rekreacyjne świecą pustkami, bo co dzień praktycznie leje.
Wreszcie drugi dzień bez opadów. Aż dziw jak słońce potrafi pobudzić do życia całą przyrodę. Wszystko staje się jaśniejsze, pełniejsze, lepiej oświetlone. To za oknem ... tej "pogody" brakuje jednak nie tylko w przyrodzie. Kolejne kryzysy ekonomiczne wzmacniają negatywne trendy w świecie ekonomii, wybijając się na pierwsze miejsca serwisów informacyjnych, cień smoleńskiej tragedii na trwałe już spoczął chyba na krótkiej wciąż historii III Rzeczypospolitej, w której swary, wzajemne oskarżenia, podejrzliwość i interesowność coraz mocniej przesłaniają jasne idee pierwszego dwudziestolecia - nie tylko na poziomie centralnym. Moja siedmioletnia córka mówi mi, że boi się już oglądać "Wiadomości", bo tam mówią o strasznych rzeczach...
Jest takie pojęcie "poezji ekwiwalentu" szczególnie popularnej w okresie modernizmu. Ukrytym założeniem jej twórców było przekonanie o wzajemnym przenikaniu różnych sfer bytu, paralelizmie jako prawie powszechnym dla świata przyrody, ducha i wnętrza człowieka. Niestabilność systemów, poczucie zagrożenia,  wzajemna niechęć i ograniczenie możliwości działania - to charakteryzowało lata 30-te II Rzeczypospolitej. Trzecie dziesięciolecie III Rzeczypospolitej zaczyna się podobnie. Jesteśmy coraz bardziej odarci ze złudzeń, współpraca i wzajemna życzliwość staje się towarem deficytowym, wyczerpuje się ten wielki magazyn zbiorowego entuzjazmu uruchomiony w osiemdziesiątych latach. A jednak trzeba powrócić na właściwe ścieżki, czekać z nadzieją, aż zaświeci słońca, bo przecież w tym nasze powołanie.

niedziela, 12 czerwca 2011

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w 2010 r. - przedstawione Radzie Powiatu w Strzyżowie podczas sesji w dn. 01.06.2011 r.Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

            Rok 2010 był dwunastym rokiem działalności samorządu powiatowego i organów powiatu. Rok ten był ostatnim rokiem III kadencji Rady i Zarządu Powiatu oraz pierwszym rokiem działalności ukształtowanych na nowo w IV kadencji organów naszego samorządu. Rok 2010 szczególnie tragicznie zaznaczył się w naszej historii - w tym roku miała miejsce katastrofa smoleńska, doświadczyliśmy klęski powodzi a na obszarze naszego powiatu klęski osuwisk
o nieznanej dotychczas skali. Mimo tych zdarzeń działalność naszego samorządu, w tym Rady
i Zarządu Powiatu, naszych jednostek przebiegała harmonijnie, realizowane były wszystkie nałożone zadania, a w wymiarze gospodarczym i finansowym był to niewątpliwie rok rekordowy, poświęcony realizacji przygotowywanych od kilku lat ważnych projektów rozwojowych, ale także odbudowie zniszczonej infrastruktury, przygotowaniu oczekiwanych działań pomocowych dla mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi i osuwisk oraz innym działaniom służącym mieszkańcom i naszej społeczności.
W omawianym okresie Rada Powiatu pod przewodnictwem Pana Marka Banasia a następnie Pana Marka Jurzysty obradowała na 14 sesjach, podejmując 109 uchwał. W 2010 r. Zarząd Powiatu obradował na 52 posiedzeniach, na których podjął 421 uchwał, w tym 117 projektów uchwał Rady Powiatu. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu wyniosła 91%. Nieobecności członków Zarządu każdorazowo były zgłaszane do Przewodniczącego Zarządu i usprawiedliwiane.
W trakcie roku zawarto 7 porozumień, wydano 55 Zarządzeń Starosty, 107 umów, 59 umów zleceń, 32 umów o dzieło i 14 umów dotacji.

Budżet Powiatu Strzyżowskiego w 2010 r.                                                                                     

Uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XL/284/09 z dnia 30.12.2009 r. budżet Powiatu Strzyżowskiego na rok 2010 zakładał prognozę dochodów w wysokości 66 301 528 zł oraz limit wydatków w wysokości 78 202 478 zł. W ciągu roku sumy te ulegały zmianom na podstawie podejmowanych uchwał Rady i Zarządu Powiatu. W wyniku pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na koniec 2010 r. plan dochodów budżetu zwiększył się o 29,22%, tj. do kwoty
85 676 163 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o 19,15%, tj. do kwoty 93 182 013 zł.
Wykonanie podstawowych parametrów budżetu za 2010 r. przedstawia się następująco:
- dochody budżetu – 85 507 709,28 , co daje 99,8% planu, w tym wykonanie dochodów własnych wyniosło 12 446 243,30 zł, co daje 104,91% planu;
- wydatki budżetu – 90 544 659,29 , co daje 97,17% planu;
- deficyt budżetowy – 5 036 950,01 zł, co daje 67,11% planu;
- spłaty zadłużenia z lat poprzednich (rozchody budżetu) – 2 496 916,81 zł;
- zaciągnięty kredyt bankowy w roku 2010 – 8 000 000 zł.
Struktura wykonania dochodów powiatu w roku 2010 r. ukształtowała się następująco:
1)     dotacje celowe – 98,25%,
2)     subwencje – 100%,
3)     dochody własne – 104,91%.
W stosunku do 2009 r. o 114,41% zwiększył się udział dotacji w strukturze dochodów budżetu,
o 15,67% wzrósł też udział dochodów własnych powiatu.
W wykonaniu wydatków budżetu naszego powiatu największe pozycje w 2010 r. dotyczyły zadań z zakresu:
1)     transportu i łączności – 39,66% (wydatki na inwestycje i utrzymanie dróg powiatowych oraz Powiatowego Zarządu Dróg),
2)     opieki i polityki społecznej – 22,14%,
3)     oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 21,26%.
W ramach wydatków budżetu wykonanych w roku 2010 Zarząd Powiatu zrealizował wydatki majątkowe na absolutnie rekordową w naszej historii, ale i w skali co najmniej województwa podkarpackiego kwotę 41 834 802,03 zł, co stanowi 46,20% całości wydatków budżetowych w tym roku.
Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji w zakresie:
-        dróg powiatowych – 30 541 226,68 zł,
-        pomocy społecznej – 8 125 811,67 zł,
-        opieki nad zabytkami – 1 077 881,85 zł,
-        bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) – 753 219,01 zł,
-        jednostek oświatowych powiatu – 720 912,81 zł,
-        ochrony zdrowia – 498 504,01 zł,
-        pozostałych jednostek budżetowych (Powiatowy Zarząd Dróg) – 64 445,00 zł,
-        administracji publicznej (Starostwo Powiatowe) – 36 209,00 zł,
-     gospodarki nieruchomościami – 16 592,00 zł.
Ponadto w 2010 r. zrealizowano różnorodne zadania remontowe w ramach wydatków bieżących. Największe środki tego typu przeznaczono na poprawę stanu infrastruktury dróg powiatowych – była to kwota 3 533 306,66 zł. Ogólna wartość zrealizowanych wydatków bieżących budżetu wyniosła 48 709 857,26 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 31 979 583,63 zł, co stanowi 65,65 % ogółu wydatków bieżących.
      Warto podkreślić, że ta szeroka działalność inwestycyjna naszego samorządu w minionym roku nie byłaby możliwa bez pozyskania do budżetu znacznych środków zewnętrznych. W roku 2010 kwota ta wyniosła 38 538 747,24 zł, w tym:
-        środki w kwocie 14 819 891,44 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych wydatków przeznaczonych na realizację różnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
-        dotacje z budżetu państwa przeznaczone przede wszystkim na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie infrastruktury drogowej – 13 180 948,46 zł,
-        środki z budżetów gmin powiatu strzyżowskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wspólną realizację przyjętych zadań w kwocie 4 563 573,15 zł,
-        środki z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów na zadania w zakresie infrastruktury
drogowej – 3 418 398 zł,
-        dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie osiągania standardów
w domach dziecka oraz w domach pomocy społecznej – 1 065 336,99 zł.
-        środki z Powiatu Krośnieńskiego na finansowanie zabezpieczenia osuwiska na drodze powiatowej Wysoka Strzyżowska - Węglówka – 777 000 zł,
-        dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 459 720 zł,
-        środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 000 zł oraz Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 135 000 zł na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
-        środki otrzymane z Funduszu PFRON w związku z realizacją zadania w opiece społecznej – 57 779,20 zł,
-        środki dobrowolnej pomocy Powiatu Łańcuckiego na finansowanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze naszego powiatu w związku z klęską osuwisk – 10 000 zł,
-        dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w oświacie - 1 100 zł.
             Realizacja zadań inwestycyjnych przez nasz samorząd wymagała zaciągnięcia w 2010 r. długoterminowego kredytu bankowego, który ostatecznie wyniósł 8 000 000 zł. Przy czym przeznaczenie kredytu określone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W konsekwencji stan zadłużenia Powiatu na koniec roku 2010 wyniósł 15 730 886,04 zł i był wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego o 5 503 083,19 zł. Podstawowe wskaźniki zadłużenia Powiatu Strzyżowskiego na koniec 2010 r. wyniosły:
- wskaźnik długu Powiatu – 18,40 % - wzrost o 0,36 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- wskaźnik obsługi długu Powiatu – 3,44 % - spadek o 0,30 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Omawiając szczegółowo działania inwestycyjne, należy podkreślić, że były one skoncentrowane
w dziedzinach, które są najistotniejsze dla naszego samorządu, a zrealizowane zadania były najbardziej oczekiwanymi przez mieszkańców.

Drogi powiatowe
W roku 2010 r. na obszarze powiatu zrealizowano zadania inwestycyjne i remontowe mające na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na łączną kwotę 33 655 301,24 zł. Jest to absolutnie rekordowa jak do tej pory kwota jednorocznych wydatków na drogi powiatowe naszego samorządu, w której znaczną część stanowiły środki przeznaczone na projekty współfinansowane w ramach programów Unii Europejskiej, budżetu państwa, jak również samorządów gmin z naszego terenu. Dzięki tym wydatkom zrealizowano gruntowną modernizację ważnych dla lokalnych społeczności odcinków dróg, obiektów inżynieryjnych, w tym mostów, na które poszczególne miejscowości oczekiwały nieraz dziesiątki lat. Największe inwestycje drogowe na obszarze naszego powiatu
w 2010 r. to m.in.:
-       Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 7 327 464,81 zł,
-             Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów – 5 252 896, 12 zł,
-             Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów – 4 207 883,41 zł,
-       Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów – 3 998 702,09 zł,
-             Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle - Jazowa – 2 979 502,60 zł,
-             Budowa mostu drogowego przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413 Niebylec – Blizianka – Sołonka” – 2 053 525,01 zł,
-             Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów – 726 689,95 zł,
-             Remont odcinka drogi powiatowej nr 1340 Bystrzyca – Nowa Wieś – 381 953,94 zł,
-             Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323 Frysztak – Gogołów – Klecie
w miejscowości Gogołów i Glinik Górny – 538 568,14 zł,
-             Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa – 334 863,16 zł,


Zadania oświatowe

W dziedzinie oświaty na najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 r. złożyły się:
1.   Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu - 182 459,33 zł,
2.      Termomodernizacja budynku A z salą gimnastyczną w ZS w Czudcu - 154 711,00 zł,
3.   Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Strzyżowski - 114 680,00 zł,
4.   Budowa pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz – 194 000,00 zł,
5.  Kompleksowa termomodernizacja budynku A ZS w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie - 74 330,48 zł.

Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki w 2010 r. na zadania własne związane z ochroną zdrowia wyniosły 498 504,01 zł i dotyczyły wydatków majątkowych zrealizowanych w formie dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie z przeznaczeniem na realizację zadań:
 1. Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego
  w Strzyżowie – 42 957,07 zł – sfinansowanie 30% udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych do wydatków poniesionych na zadanie w ramach RPO,
 2. Zakup sprzętu medycznego w postaci napędu akumulatorowego dla potrzeb Pododdziału Ortopedii Szpitala Powiatowego w Strzyżowie - 44 999,92 zł,
 3. Zakup noża harmonicznego wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Strzyżowie - 57 031,00 zł,
 4. Zakup aparatu do znieczulania - 104 285,19 zł,
 5. Termomodernizacja segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł ciepła oraz wykonanie instalacji solarnych - 8 713,83 zł – sfinansowanie 15% udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych do wydatków poniesionych na zadanie w ramach RPO,
 6. Wykonanie wjazdu i bramy przesuwnej do obiektów Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – 30 000,00 zł,
 7. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby poradni związanej z świadczeniem usług medycznych w zakresie rehabilitacji na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie -
  80 943,63 zł,
 8. Zakup samochodu dla potrzeb rehabilitacji leczniczej ZOZ – 34 890 zł,
 9. Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego – 94 683, 37 zł.

Pomoc społeczna

            W dziedzinie pomocy społecznej Powiat Strzyżowski w 2010 r. kontynuował zadania związane m.in. z prowadzeniem stacjonarnych placówek, opieką nad dzieckiem, pomocą osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym. W omawianym roku Zarząd Powiatu realizował programy naprawcze w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej, których celem było spełnienie wymaganych standardów lokalowych i zatrudnieniowych do końca 2010 r., co udało się wykonać. W minionym roku działania inwestycyjne, remontowe i zakupowe w związku z kończeniem procesu standaryzacji dotyczyły praktycznie wszystkich jednostek pomocy społecznej prowadzonych przez nasz samorząd. Największe zadania wykonane w tym obszarze w 2010 r. to m.in.:
-      Projekt „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo” – za kwotę 7 609 631,74 zł realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego celem było m.in. dokończenie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym,
-      Adaptacja części strychu na pomieszczenia biurowe w DPS w Babicy za kwotę 368 294,93 zł ,
-      zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej
w Babicy - 115 738,90 zł, wymiana wykładzin podłogowych oraz mebli w pokojach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Babicy – 74 755,36 zł.
-      zadania remontowe w Domu Dziecka w Strzyżowie na łączną wartość 326 284,59 zł,
z tego:
-      malowanie wnętrz budynku w DDz w Strzyżowie – 11 750,00 zł,
-      cyklinowanie i lakierowanie parkietów w DDz w Strzyżowie – 29 682,77 zł,
-      remont zachowawczy drogi, placu i ogrodzenia placówki Domu Dziecka w Strzyżowie – 284 851,82 zł,


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

W 2010 r. poza bieżącym wykonywaniem zadań oraz opisanymi powyżej przedsięwzięciami rozwojowymi przyszło nam się zmierzyć z tragicznymi i trudnymi wydarzeniami dotyczącymi całego kraju i społeczności naszego powiatu. 10 kwietnia 2010 r. wydarzyła się katastrofa lotnicza, w wyniku której śmierć poniosło wielu wybitnych Polaków z urzędującym Prezydentem naszego Państwa, Jego małżonką, parlamentarzystami z naszego regionu, dowódcami wojska i in. osobami. Za swój obowiązek uważaliśmy włączenie się w obchody żałoby narodowej, uczestnicząc wspólnie z przedstawicielami naszej społeczności, samorządów, młodzieży w obchodach na naszym terenie, ale też w Warszawie i Krakowie. Z kolei klęska powodzi i szczególnie dla naszego obszaru osuwisk, spowodowała konieczność podjęcia działań kryzysowych o niespotykanej dotychczas skali. Uszkodzenia budowlane, w tym domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, użyteczności publicznej, odcinków dróg objęły blisko 450 obiektów na obszarze powiatu strzyżowskiego. Zapobieżenie możliwym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi, a następnie przygotowanie stosownych działań naprawczych, w tym szczególnie adekwatnej do zniszczeń pomocy dla mieszkańców i samorządów, stało się podstawowym celem naszych działań od końca drugiego kwartału ub. roku. Działania te są sukcesywnie prowadzone, nadal jednak daleko jeszcze do całkowitej likwidacji zaistniałych zniszczeń i udzielenia pełnej pomocy dla poszkodowanych.
Inną, stałą aktywnością Zarządu Powiatu, ale i Państwa Radnych w Komisjach i całej Radzie Powiatu, naszych jednostek, pracowników Starostwa Powiatowego w 2010 r. było kontynuowanie prac nad przyjętymi projektami rozwojowymi, zapewnieniem środków na ich sfinansowanie, pokonywanie kolejnych etapów w dążeniu do ich wdrożenia. Pragnę podkreślić wysoką skalę trudności w tym obszarze, wymagającą spełnienia wielu szczegółowych elementów, które nieraz obejmują okres nawet kilku lat. Od początku 2011 r. działania w tej dziedzinie podejmowane przez cały 2010 r. wchodzą w fazę fizycznego wykonywania lub też w ostatnią fazę przedrealizacyjną i dotyczą m.in. projektów takich jak: przebudowa mostów w Babicy i Jazowej, gruntowna modernizacja drogi powiatowej Strzyżów – Grodzisko – Zawadka, budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, rewitalizacja zabytkowych obiektów dworskich w Wiśniowej, modernizacja obiektów szpitala powiatowego
w Strzyżowie czy też zagospodarowanie nowego obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego
w Czudcu. Do podejmowanych i z sukcesem zrealizowanych w 2010 r. przedsięwzięć należy także wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, jako w jednym z pierwszych urzędów na naszym terenie systemu zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 2009, potwierdzone uzyskaniem stosownego certyfikatu, po przeprowadzonym audicie zewnętrznym, dzięki czemu praca naszego Urzędu po 10 latach od jego powstania zyskała, jak sądzę, nowy impuls stałego dążenia do zapewnienia nowoczesnych standardów funkcjonowania. W 2010 r. nasz samorząd kontynuował intensywną współpracę z lokalnymi środowiskami, m.in. uczestnicząc
w dofinansowaniu wielu imprez i przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu i turystyki na naszym terenie, program wsparcia odnowy obiektów zabytkowych, powiatowy program stypendialny
i wiele innych działań odpowiadających w miarę możliwości na zgłaszane potrzeby. Potwierdzeniem wysokiej jakości i sprawności samorządu powiatowego w Strzyżowie było uzyskanie za 2010 r. najwyższej oceny naszych działań – tytułu laureata w najbardziej prestiżowym konkursie samorządowym w regionie, jakim jest Podkarpacka Nagroda Samorządowa podczas obchodów wojewódzkich Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie 28 maja br.
Przy okazji niniejszego sprawozdania warto wspomnieć, że nowym zagrożeniem, m.in. dla realizacji planowanych przez nas działań inwestycyjnych, ale także dla wdrażania programu naprawczego w SP ZOZ w Strzyżowie, z jakim musi zmierzyć się nasz samorząd, jak i wszystkie polskie samorządy, są wprowadzane przez Rząd i parlament RP ograniczenia finansowe nakładane na sektor samorządowy od roku ubiegłego. Obecnie bowiem warunki finansowe naszego budżetu, obciążonego zaciągniętymi zobowiązaniami na realizację projektów inwestycyjnych, mieszczą się w dolnych granicach dopuszczalnych wskaźników. Wprowadzone od ubiegłego roku reguły wg aktualnego stanu powodują, że nasze możliwości w tej dziedzinie od 2014 r. zostaną zredukowane o połowę, a omawiane są też dalsze ograniczenia.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Przedstawiając powyższe sprawozdanie chciałbym w imieniu swoim i Zarządu Powiatu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom za zaangażowanie w wykonywanie zadań naszego samorządu. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Stałych, Pań i Panów Radnych Powiatu za obdarzenie Zarządu zaufaniem i stałe, bieżące współdziałanie. Słowa uznania i podziękowanie za wielki wkład pracy
w wykonywaniu powierzonych zadań pragnę skierować do Pana Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza, szefów naszych jednostek organizacyjnych, kierowników Wydziałów i pracowników Starostwa oraz naszych jednostek. Dziękując za dotychczasową współpracę, która w 2010 r. przyniosła tak wiele pozytywnych efektów, proszę o jej kontynuowanie w roku 2011.
                    
 Na tym sprawozdanie zakończono

                          Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                 Starosta Strzyżowski
                                                                                                             
                                                                                                      mgr Robert Godek
                                            Strzyżów, 30.05.2011 r.

poniedziałek, 9 maja 2011

Msza Święta na górze Chełm

To organizowane już po raz kolejny spotkanie modlitewne na górze Chełm miało niewątpliwie swoją głęboką wymowę. W otoczeniu wiekowego, majestatycznego, bukowego lasu, na stopniach słynnej kapliczki Matki Bożej Nieustającej Pomocy zgromadziliśmy się pod przewodnictwem Księdza Proboszcza naszej Parafii w Stępinie - Ks. Kan. Stanisława Łukasza, by w miesiącu poświęconym Matce Bożej zanosić Panu Bogu ofiarę Mszy Św. Było w sumie kilkaset osób, co niewątpliwie świadczy o trwającej u okolicznych mieszkańców tradycji i symbolice tego niezwykłego miejsca. Trudno zresztą było podczas nabożeństwa nie mieć poczucia jakiejś łączności z tymi, którzy przez wieki przychodzili tu przed nami - może rzeczywiście na naszych ziemiach to właśnie tu rozpoczęło się chrześcijaństwo - od mitycznej świątyni czy też pustelni Świętej Heleny, może kiedyś to właśnie tutaj ściągali pątnicy z dalekich okolic, docierając aż do majestatycznie górującego nad otoczeniem wzgórza...
Spotkania w ostatnich latach organizowane są przez Koło PTTK z Ropczyc - serdeczne za to podziękowania. Współczesność dołączyła więc do tradycji modlitewnej i ludycznej, jeszcze wątek turystyczny. Niegdyś w Wielkanoc gromadziły się tu tłumy ludzi na rodzinny i sąsiedzki festyn, wcześniej słyszeliśmy o tradycjach chrześcijańskich czy nawet pogańskich tego miejsca, dzisiaj może mieć ono także charakter atrakcji turystycznej. Sama góra Chełm trwa bowiem niezmiennie, dominując nad okolicznym krajobrazem, a od dziesięcioleci jest tam także skromna kapliczka Matki Bożej. Może warto więc w maju odwiedzić ten uroczy zakątek naszego powiatu...

środa, 4 maja 2011

Przemówienie z okazji obchodów powiatowych Święta Konstytucji 3 maja

Czcigodni Księża, Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży
Gromadzimy się dzisiaj w Strzyżowie – stolicy naszego powiatu na tradycyjnych uroczystościach powiatowych i gminnych dla uczczenia historycznego święta, jakim jest ustanowione jeszcze w 1791 r. Święto Konstytucji 3 maja, obchodzone także w wymiarze religijnym jako Święto Matki Bożej Królowej Polski. Może właśnie ten religijny wymiar naszych obchodów i naszego polskiego patriotyzmu należałoby w tym roku szczególnie podkreślić. Od dwóch dni wdzięczni jesteśmy bowiem Bogu za dar beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II - wspominamy Jego pontyfikat i tak wiele wspaniałych, ale i dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w tym czasie. Podczas beatyfikacji nie tylko my Polacy, ale ludzie z całej Europy i całego świata oddawali hołd wielkości osoby i przesłania Naszego Umiłowanego Ojca Św. Na naszych oczach Jego słowa zmieniały Polskę, społeczeństwa i narody, oparte na wielkiej, czystej i bezgranicznej wierze w Chrystusa przesłanie myśli kruszyło mury ludzkich serc i systemów, odnowiło oblicze Polski, Europy i świata.
Podobne dążenia znajdziemy 220 lat temu. To wówczas oświeceniowe prądy w całej Europie porywały do walki o nowe wartości: wolność, równość, braterstwo między ludźmi rzesze działaczy i przywódców politycznych na całym świecie. Wyrazem tych prądów stała się zarówno Rewolucja Francuska, która odrzuciła dotychczasowy porządek społeczny, jak i powstanie nowego państwa opartego na tych wartościach zapisanych w formie umowy społecznej, jaką stała się Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 1787 r. Dla naszych przodków prądy te i wartości były  – jak wówczas mówiono – „podnietą” – zachętą do wprowadzenia reform w potężnej jeszcze poprzez terytorium i chlubne tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym duchu działali m.in. na naszym terenie Konfederaci Barscy, tu w strzyżowskim kościele przysięgający na wierność Rzeczypospolitej, nie akceptujący obcej dominacji na terytorium polskim. Ideę wzmocnienia Polski podjęli następnie myśliciele i działacze skupieni w obozie reformatorów podczas obrad Sejmu Czteroletniego, co doprowadziło w konsekwencji do uchwalenia Ustawy Zasadniczej – słynnej Konstytucji 3 maja - równo 220 lat temu – 3 maja 1791 r. Ustawy, która jako druga na świecie w jednym akcie zbierała wszystkie podstawowe prawa i obowiązki obywateli, ustanawiając nowoczesne i stabilne jak na ówczesne czasy podstawy państwa, pojmowanego już jako państwo jednolite, troszczące się o swoich obywateli, o wewnętrzną sprawność i spójność terytorialną.
Z przykrością trzeba dzisiaj powiedzieć, że te rozstrzygnięcia nie były na rękę nie tylko naszym sąsiadom zainteresowanym jak najsłabszym polskim państwem, ale też części polskich obywateli – ówczesnych elit politycznych i gospodarczych, których przywileje zostałyby znacznie okrojone. Tak zrodziła się Konfederacja Targowicka i zaproszenie wojsk rosyjskich do zbrojnej interwencji przeciwko własnym obywatelom, kolejne rozbiory, próba obrony państwa przez pierwsze polskie powstanie – insurekcję kościuszkowską pod wodzą Tadeusza Kościuszki i wreszcie 123 lata zaborów, kiedy nasze państwo przestało istnieć.
Mamy dzisiaj wolną Polskę – III Rzeczpospolitą, państwo demokratyczne i niepodległe, kultywujące swoje tradycje, równe wśród narodów Europy i świata. Państwo, w którego powstanie wielu z nas, nawet tu obecnych, zważywszy na okoliczności geopolityczne, nie bardzo wierzyło. Dla wolności Polski w XX w. musiały bowiem upaść potężne, zbrojne systemy, co wydawało się nierealne do osiągnięcia bez rozlewu krwi. A jednak to się zdarzyło. Odzyskaliśmy wolne państwo, tak jak odzyskało je wiele innych narodów Europy i świata zniewolonych przez system komunistyczny. Może więc w tym szczególnym roku, roku beatyfikacji naszego Papieża – Polaka, Ojca Św. Jana Pawła II warto zwrócić uwagę na fakt, że to wielkie wydarzenie dziejowe: wolność i niepodległość Polski, o której marzyły całe pokolenia naszych rodaków w kraju i na emigracji, poprzedzone było wieloma wydarzeniami o charakterze duchowym. Wpisują się w tę drogę duchowe doświadczenia naszego Prymasa Tysiąclecia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego - słynne śluby Jasnogórskie i obchody Tysiąclecia Chrztu Polski oraz obchody Wielkiej Nowenny, podczas której kopia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedzała wszystkie polskie parafie od sierpnia 1957 r. Dzisiaj wierzymy, ze z tej duchowej tradycji, z tych pokładów wiary tkwiących w naszym narodzie i odnowionych w XX w. zrodził się pontyfikat naszego umiłowanego Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II. Wierzymy, że może właśnie dlatego, to, czego nie udało się dokonać naszym przodkom przed 220 laty, mimo ważnych i wiekopomnych zamiarów, stało się możliwe pod koniec XX wieku, kiedy to po raz trzeci w  historii nasz kraj odzyskał niepodległość.
Dostojni Goście Szanowni Państwo
Polski patriotyzm ma wiele wymiarów, każdy obywatel ma też pełne prawo do jego osobistego przeżywania. Pamiętajmy jednak, że jest on potrzebny – myślenie i troska o państwo, poszanowanie jego instytucji i osób wypełniających zadania państwowe, to w pewnym sensie szacunek dla samych siebie. Także to przesłanie stanowi dzisiaj dziedzictwo majowej konstytucji. Nie da się zaś zrozumieć naszej historii, naszego patriotyzmu bez jego, jakże często opartego na naszej wierze  - duchowego dziedzictwa, będącego podstawą narodowej tożsamości.
Z okazji dzisiejszego Święta chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w naszych obchodach, także tutaj bowiem - w naszym powiecie i naszym mieście - jesteśmy cząstką polskiego Państwa i Narodu. W imieniu swoim, zgromadzonych w tym miejscu przedstawicieli samorządu powiatowego z Panem Przewodniczącym Rady, Panem Wicestarostą, członkami Zarządu, Radnymi, przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji, straży i administracji dziękuję Czcigodnemu Księdzu za sprawowaną ofiarę Mszy Św., Panu Burmistrzowi i przedstawicielom samorządu miejskiego za współorganizację uroczystości, pocztom sztandarowym, orkiestrze, chórowi z parafii w Pstrągowej, kombatantom i żołnierzom, Związkowi Strzeleckiemu, oficjalnym delegacjom oraz dzieciom i młodzieży z opiekunami, naszym gościom  i wszystkim obecnym za uświetnienie naszych obchodów. Dziękuję za wywieszenie flag państwowych, które upiększają nasze miasto, składam też najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom naszego powiatu z okazji dzisiejszego Święta oraz szczególnie strażakom ochotnikom i strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w związku z przypadającym 4 maja świętem Waszego patrona  - Świętego Floriana.
Dziękuję za uwagę.

niedziela, 1 maja 2011

Wystąpienie z okazji Dnia Flagi Państwowej - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 29.05.2011 r.

Dostojni Goście, Szanowni Państwo,. Droga Młodzieży
Obchodzimy dzisiaj w naszym powiecie po raz kolejny Dzień Flagi Państwowej. To święto poprzedzające Święto Konstytucji 3 maja, w jakiś szczególny sposób przenosi nas w przestrzeń historyczną i publiczną, zwracając naszą uwagę, na to, co tworzy polską tradycję i historię i na współczesne państwo polskie. Szczególnie cieszy nas dzisiaj obecność naszych gości, w tym przedstawicieli służb mundurowych, młodzieży i dzieci. Nasza dzisiejsza uroczystość, połączona tradycyjnie z turniejem piłki siatkowej z okazji Święta Flagi, poprzedza wielkie wydarzenie dla naszego narodu, jakim będzie w najbliższą niedzielę beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II – naszego wielkiego rodaka i Papieża – to jakże radosny i piękny fragment naszej polskiej historii, wplecionej w losy Europy i całego świata. W tych właśnie kategoriach chcielibyśmy świętować Dzień Flagi Państwowej, wydobywając z naszej tradycji i historycznych wydarzeń akcenty wzniosłe, pełne radości i narodowej dumy. Wiemy, że w naszej przeszłości, nawet najbliższej nie brakuje przeżyć i zdarzeń pełnych bólu, nawet cierpienia, ale nie byłby pełny obraz naszej historii, gdybyśmy w naszej fladze, narodowych i państwowych symbolach nie dostrzegali wzniosłości i optymizmu.
Flaga biało - czerwona, biały orzeł w koronie, hymn państwowy – to wywiedzione z dziejów i tradycji symbole naszego współczesnego Państwa – Ojczyzny, w której żyjemy, której duchowa przeszłość określiła każdego z nas w części jego indywidualnej oraz zbiorowej tożsamości. Wyzwaniem współczesnych czasów jest troska o wartości narodowe i państwowe, udział w życiu zbiorowym naszych wspólnot, umacnianie wartości, na których nasze państwo jest zbudowane i ich przekazywanie w sztafecie pokoleń. Ciągle wiele jest głosów, które mówią, ze państwo powinno być słabe, że można je zastąpić inną aktywnością i alternatywnymi formami życia zbiorowego. Nie wierzmy w takie wizje i programy. Państwo mocne, sprawne, ugruntowane na wartościach jest bowiem uniwersalnym modelem życia narodowego we współczesnym świecie.
W tym duchu chcielibyśmy zaakcentować po raz kolejny obchody Dnia Flagi Państwowej w naszej lokalnej społeczności. Wypełniając zadania służby dla naszych samorządów i mieszkańców, czujemy się bowiem przede wszystkim związani obowiązkiem służby Ojczyźnie, dzisiejszemu Państwu polskiemu. Te wartości i to przesłanie chcemy przekazać młodemu pokoleniu, czego wyrazem będzie przekazanie flag państwowych ufundowanych przez Zarząd Powiatu uczniom klas pierwszych naszych szkół. Chciałbym prosić Was drodzy Młodzi Przyjaciele, abyście te flagi, symbol naszego Państwa przyjęli z godnością i szacunkiem, aby wisiały w Waszych domach podczas naszych świąt państwowych i narodowych. Do wszystkich Państwa chciałbym skierować najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z działalności instytucji i służb publicznych na naszym terenie.
Dziękuję za uwagę

niedziela, 24 kwietnia 2011

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć najlepsze życzenia: błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, radości i nadziei płynącej z pustego grobu Pańskiego, wiary, dającej moc w trudach codzienności. Życzę Wesołych, radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych
Robert Godek
Starosta Strzyżowski

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Katyń - Smoleńsk. Dwa rozdziały historii

Kiedy rok temu przygotowywaliśmy uroczystości mające na celu upamiętnienie naszych rodaków pochodzących z powiatu strzyżowskiego, zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze nie przypuszczaliśmy, że spotka nas wszystkich tak wielki dramat. Okazało się, że tragiczna klamra historii w jakże fatalny sposób splotła ze sobą dwa wydarzenia: katyńskie ludobójstwo sprzed 70 lat dokonane na polskich oficerach i policjantach przez sowieckich zbrodniarzy i największą katastrofę w najnowszej historii Polski, jaką stała się tragiczna śmierć tak wielu wybitnych współczesnych Polaków w wyniku rozbicia prezydenckiego samolotu w smoleńskim lesie.
Dzisiaj, wspominając tamte wydarzenia, przywołujemy przede wszystkim pamięć o ludziach, którzy zginęli - zarówno o tych, którzy w 1940 r. dla Ojczyzny oddali życie jako żołnierze, jak i o tych, którzy zginęli wypełniając służbę współczesnej Polsce, jaką jest także pielęgnowanie czci i pamięci o naszych narodowych bohaterach.
Kwiecień - polski miesiąc pamięci narodowej - nabrał w ostatnich latach nowego, jakże aktualnego wyrazu - 2 kwietnia, godz. 21.37, 10 kwietnia Smoleńsk, 13 kwietnia - Dzień Katyński ustanowiony przez Ś.P. Lecha Kaczyńskiego...
Jest taka tęsknota, wyrażana nieraz w naszej myśli społecznej, żeby wreszcie uciec przed tragicznymi wydarzeniami polskiej historii, żeby przestać mówić o klęskach, rozpamiętywać rany, żeby nasza polska tradycja była bardziej pozytywna, wychowawcza, z większą dozą optymizmu. Pragnienie jak najbardziej słuszne, ale jak to uczynić, kiedy ten trudny polski los, jak w wypadku tych dwóch różnych, a jednak podobnych wydarzeń nas dotyka, kiedy okazuje się, że niezależnie od historycznych okoliczności towarzyszą nam kolory żałobne, a obowiązek pamięci jest nie tylko narodową, ale czysto ludzką powinnością. Wspomnijmy dzisiaj oficerów i policjantów z naszego powiatu zamordowanych w Katyniu, wspomnijmy Ś.P. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z małżonką, Parlamentarzystów: Grażynę Gęsicką, Leszka  Deptułę, Stanisława Zająca i wszystkie inne ofiary tragicznej smoleńskiej katastrofy. Dołączyli przecież do tak wielu naszych rodaków, którzy na tej trudnej, a nawet tragicznej drodze byli przed nimi...