sobota, 11 listopada 2017

Przemówienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Strzyżów 11 listopada 2017 r.

Czcigodni Księża, Dostojni Goście, Szanowni Państwo

To już 99 lat od pamiętnych wydarzeń z 1918 r. Wówczas, po dramatycznych doświadczeniach I wojny światowej, po rozpadzie zaprojektowanego wiek wcześniej europejskiego porządku, w którym zabrakło Polski, gdy na Wschodzie i Zachodzie rozpalały się ogniska komunistycznej a następnie faszystowskiej rewolucji, Polacy konsekwentnie zdążali do upragnionej wolności, do niepodległego Państwa polskiego, do II Rzeczypospolitej. „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich – mówił jeden z głównych twórców naszej niepodległości, Marszałek Józef Piłsudski, pod którego pomnikiem na strzyżowskiej ziemi dzisiaj się spotykamy. Do odzyskania państwowej i narodowej suwerenności w tym czasie przyczyniło się wielu wybitnych naszych rodaków. W okresie zaborów wbrew oczekiwaniom obcych mocarstw w kolejnych pokoleniach kwitła i rozwijała się polska kultura, podejmowane czyny zbrojne, krwawo tłumione przez wrogów nie tylko nie zabijały polskiego ducha, ale coraz dobitniej umacniały poczucie narodowej tożsamości. Marzenia o wolnej Ojczyźnie przekładały się na walkę i pracę, na wiele różnorodnych działań i inicjatyw, których wynikiem stała się upragniona niepodległość. Symbolami zwycięskich starań o wolną Polskę stali się nasi przywódcy z tamtych czasów: Józef Piłsudski i Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski i Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński. Za nimi stał cały naród czekający na wypełnienie testamentu minionych pokoleń.
Nie dziwi więc, że miesiące związane z zakończeniem I wojny światowej stawały się dla Polaków coraz bardziej radosne. W kolejnych polskich miastach rozbrajano obce oddziały wojska, przejmowano ośrodki administracyjne, formowano zręby polskiej państwowości. Działalność Legionów, organizacji patriotycznych, entuzjazm i mobilizacja społeczna, zbrojny czyn Wielkopolski, Śląska i niektórych wschodnich terenów, mądra polityka na arenie międzynarodowej, pozwoliły w krótkim czasie doprowadzić do zagwarantowania instytucjonalnego faktycznych dokonań i powstania po raz drugi w dziejach Polski Niepodległej – II Rzeczypospolitej, a następnie do skutecznej obrony młodego Państwa przed nawałą ze Wschodu w okresie wojny polsko – bolszewickiej.
Nie było nam dane zbyt często świętować ważnych dla każdego Państwa jubileuszy niepodległościowych. Tylko 10 lat później w 1928 r. powszechnie cieszono się z dziesięciolecia odrodzonego Państwa polskiego, czego dowodem są stojące do dzisiaj na naszej ziemi - m.in. w Gwoźnicy i Kobylu pomniki z tamtych lat. W 1938 r. 11 listopada obchodzono już jako święto państwowe, 5 lat później jednak trwała II wojna światowa, w 1968 r. 50 lat po wydarzeniach z 1918 r. władze komunistyczne zakazywały odwoływania się do czasów II Rzeczypospolitej, w 1993 r. 75 –lecie odzyskanej suwerenności przypadło zaś na niełatwy czas świeżych przemian ustrojowych. Tym bardziej więc obecnie, w przededniu stulecia odzyskanej niepodległości, mając w pamięci spełnione marzenia naszych przodków, mamy okazję, aby godnie uczcić piękny jubileusz setnej rocznicy odzyskania wolności narodowej i politycznej suwerenności.
Przykład i ramy prawne tworzy Rząd i Parlament Rzeczypospolitej, podejmując kolejne inicjatywy, mające na celu godne uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości. Dla naszej społeczności rok 2018 będzie tym ważniejszy, że wówczas przypadnie także 250. rocznica wybuchu Konfederacji Barskiej, uznawanej za pierwsze polskie powstanie narodowe, w której istotną rolę odegrał nasz teren, z symboliczną przysięgą konfederatów przed obrazem Matki Bożej Strzyżowskiej.
Obchodząc dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości na ziemi strzyżowskiej, 99 lat po wydarzeniach z 1918 r., pragniemy przede wszystkim złożyć hołd naszym przodkom, na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, których czyn doprowadził do upragnionej wolności. Chylimy czoła także przed członkami organizacji patriotycznych i wojskowych z tamtych czasów, w tym działających na terenie powiatu strzyżowskiego, angażujących się w walkę o wolną Polskę. Ze czcią wspominamy wszystkich bohaterów naszego narodu, których ofiara krwi i życia służyła przetrwaniu idei niepodległej Polski i umocnieniu państwa polskiego.
Dzisiejsze uroczystości, przypadające niejako w wigilię wielkich i ważnych jubileuszy niech będą dla nas wezwaniem do powszechnego, obywatelskiego zaangażowania na rzecz uczczenia zbliżających się rocznic. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom 21 czerwca w Wiśniowej powołaliśmy Powiatowy Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 250-lecia Konfederacji Barskiej. Mając zaszczyt być na czele tego Komitetu pragnę zaapelować o powoływanie Komitetów Obchodów Jubileuszowych w naszych gminach i lokalnych społecznościach, o obywatelskie zaangażowanie w tym zakresie. Chcemy w rozpoczynającym się czasie narodowego jubileuszu zadbać o wszystkie miejsca upamiętnień, patriotyczne pomniki i symbole na naszym terenie, o groby naszych bohaterów znajdujące się w różnych miejscowościach powiatu strzyżowskiego. Pragniemy umocnić i ożywić patriotyczną tradycję naszej społeczności. Zapraszamy wszystkie środowiska, instytucje i podmioty, stowarzyszenia i osoby prywatne do współpracy w tym dziele. Mamy bowiem niewątpliwy zaszczyt żyć i korzystać z dobrodziejstw wolnego Państwa polskiego, co dla wielu naszych przodków było niedościgłym marzeniem. Pokażmy więc nasze przywiązanie do idei wolnej Ojczyzny, ukażmy piękno polskiej historii, tradycji i kultury, języka polskiego, którego obrona była jednym z wyznaczników walki o wolną Ojczyznę. Niech to będą inicjatywy wyjątkowe, jak na to zasługuje wyjątkowy czas, w którym żyjemy.

Czcigodni Księża, Szanowni Państwo

Kończąc niniejsze wystąpienie pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszych powiatowo – gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i przyczynili się do ich organizacji. Dziękuję Czcigodnemu Księdzu Dziekanowi Janowi Wolakowi za przewodniczenie w ofierze Mszy Świętej w strzyżowskiej kolegiacie w intencji Ojczyzny a ks. Proboszczowi Parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie Julianowi Jarząbowi za wygłoszoną homilię. Panu Burmistrzowi Strzyżowa, przedstawicielom i pracownikom samorządów: gminy Strzyżów i powiatu strzyżowskiego za współorganizację i przygotowanie dzisiejszych uroczystości. Dziękuję Strzyżowskiej Orkiestrze Dętej za uświetnienie naszych obchodów. Dziękuję za wytrwałą obecność kombatantom i żołnierzom, Związkowi Strzeleckiemu, służbom mundurowym, delegacjom i pocztom sztandarowym, dyrektorom i przedstawicielom samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dzieciom i młodzieży, strzyżowskim przedszkolakom wraz z ich opiekunami, osobom zaangażowanym w ubogacenie kulturalne naszego Święta, gościom i wszystkim obecnym. Dziękuję mieszkańcom za wywieszenie flag państwowych i uczestnictwo w różnych uroczystościach patriotycznych na terenie całego powiatu strzyżowskiego. Zapraszam jednocześnie do udziału w dalszej części dzisiejszych obchodów, w tym o godz. 16.00 do Kościoła Parafialnego w Dobrzechowie na XI już Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności”, w których wezmą udział zespoły z wszystkich gmin powiatu strzyżowskiego.

Dziękuję za uwagę.